ارتز های اندام فوقانی

آتل های خمایتی دست

ارتز های اندام فوقانی وسایلی هستند برای بهبود عملکرد ساختار قسمت های مختلفی اندام فوقانی های فوقانی از جمله شانه، بازو، مچ، دست یا پا طراحی و مورد استفاده قرار میگیرند. این ارتز ها برای درمان بیماری های گوناگونی از جمله ناهنجاری ها و دفرمیتی ها، جراحت های تکراری، سکته،

عوارض پس از جراحی، فلج، آرتروز، اسپاسم، جراحت های نخاعی، سوختگی های شدید، تاندونیت، آسیب در اثر حادثه و عوارض پس از جراحی مورد استفاده قرار می گیرند.

از جمله اهداف درمانی این ارتز ها عبارت اند از:

جلوگیری از حرکت اندام برای تسریع روند بهبود آن.حفظ وضعیت صحیح اندام.کمک به عملکرد و حرکت اندام در وضعیت مناسب.کاهش تنوس در عضلات اسپاسم شده و ….کاهش درد و پیشگیری از حرکات نامطلوب اندام.افزایش قدرت و دامنه ی حرکتی.کمک به اصلاح دفرمیتی ها.کمک به ترمیم و بهبودی