ارتز های ستون فقرات

کمر بند طبی در شیراز

ارتز های اسپینال، عمدتاً با هدف جلوگیری از دفرمیتی (بدشکلی ها و خارج شدن از حالت عادی) اسپینال مورد استفاده قرار می گیرند. مهم ترین اهداف ارتزهای اسپینال این است که به اصلاح یا درمان گروهی از ماهیچه های آسیب دیده کمک نماید و از آسیب بیشتر اسپین ها جلوگیری کند. برای انجام این فرایند، ابتدا اسپین های آسیب دیده مشخص و سپس ارتز اسپینال جهت کمک به بهبود وضعیت این اسپین ها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی، ایجاد کردن یک شرایط پایدار برای اسپین ها است.  همچنین این ارتز ها برای درمان انواع بیماری های مربوط به ستون فقرات از جمله اسکولیوز، قوز کمر، قوس کمر و … نیز مورد استفاده قرار می گیرند.